I'm Farhad

سامانه سنجش شایستگی کارکنان

سامانه سنجش شايستگي كاركنان

سامانه سنجش شایستگی کارکنان ابزاری جهت ارزیابی و بکارگیری روشهایی جهت سنجش به منظور تهیه نیم‌رخ شایستگی کارکنان وپیش‌بینی تغییرات آنها میبشد.

در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود تا او از نقاط ضعف و قوت عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوششهایش بکار برد.
از طرفی سازمانها نیز نیاز به شناخت کارآئی کارکنان خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند.
ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیاز ها کمک میکند حال چنانچه این ابزار به خوبی طراحی و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد ، وسلیه مناسب برای تشویق، آموزش و بهسازی و بعضاً تنبیه کارکنان خواهد بود .

en_US